BankRespublika

Hesabatlar

İllik hesabat 2018
İllik hesabat 2017
İllik hesabat 2016
İllik hesabat 2015
İllik hesabat 2014
İllik hesabat 2013
İllik hesabat 2012
İllik hesabat 2011
İllik hesabat 2010
İllik hesabat 2009
İllik hesabat 2008
İllik hesabat 2007
İllik hesabat 2006
İllik hesabat 2005

Rüblük hesabatlar

Balans hesabatı

2020

I Rüb (Excel)  II Rüb  III Rüb  IV Rüb   (2020-04-27)

2019

I Rüb  II Rüb  III Rüb  IV Rüb (Excel)  (2020-01-29)

2018

I Rüb   II Rüb III Rüb IV Rüb

Kapitalın strukturu vә adekvatlığı barәdә mәlumat

2020

I Rüb (1) I Rüb (2)  (Excel)  II Rüb  III Rüb  IV Rüb   (2020-04-27)

2019

I Rüb II Rüb  III Rüb (1) III Rüb (2) IV Rüb (1) IV Rüb (2) (Excel)  (2020-01-29)

2018

I Rüb  II Rüb III Rüb IV Rüb

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

2020

I Rüb (Excel)  II Rüb  III Rüb  IV Rüb   (2020-04-27)

2019

I Rüb   II Rüb III Rüb IV Rüb (Excel) (2020-01-29)

2018

I Rüb   II Rüb III Rüb IV Rüb

Kapital dəyişmələri

2020

I Rüb (Excel)  II Rüb  III Rüb  IV Rüb   (2020-04-27)

2019

I Rüb  II Rüb III Rüb IV Rüb  (Excel) (2020-01-29)

2018

I Rüb   II Rüb III Rüb IV Rüb

Pul vəsaitlərinin hərəkəti barədə hesabat 

2020

I Rüb (Excel)   II Rüb  III Rüb  IV Rüb  (2020-04-27)

2019

I Rüb II Rüb III Rüb IV Rüb (Excel) (2020-01-29)

2018

I Rüb   II Rüb III Rüb IV Rüb

Məcmu iri kredit risklərinin maksimum həddi 

2019

I Rüb (2019-05-15)

Müştərilərə verilən kreditlərin regionlar üzrə coğrafi bölgüsü, min AZN-lə 

2019

I Rüb (2019-05-15)

Xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat (manat ekvivalentində)

2019

I Rüb (2019-05-15)

Maliyyə göstəriciləri (əvvəlki dövr)
Bankın hər bir əsas valyuta üzrə ayrılıqda və məcmu açıq mövqeyi

2019

I Rüb (2019-05-15)

Banka aidiyyəti olan şəxslərlə və onların adından hərəkət edən şəxslərlə bağlanmış əqdlərin məbləği və bu məbləğin məcmu kapitala nisbəti

2019

I Rüb (2019-05-15)

Aktivlərin və öhdəliklərin təsnifatı

2019

I Rüb (2019-05-15)

 

Balansdankənar tələblər və öhdəliklər

2019

I Rüb (2019-05-15)

 

Cəmi aktivlərin və cəmi öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat

2019

I Rüb (2019-05-15)

 

Müştərilərə verilən kreditlər üzrə yaradılmış adi və məqsədli ehtiyatların məbləği və kredit portfelinə nisbəti

2019

I Rüb (2019-05-15)

Qeyri-standart kreditlәrin cәmi vә hәr bir kateqoriya üzrә mәblәği vә kredit portfelindә xüsusi çәkisi

2019

I Rüb (2019-05-15)

Müştərilərə verilən kreditlərin, o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü

2019

I Rüb (2019-05-15)

Digər hesabatlar

2020

Kredit riski I Rüb (1)  I Rüb (2) (Excel)   II Rüb  III Rüb  IV Rüb (2020-04-27)

Likvidlik riski I Rüb (Excel)  II Rüb  III Rüb  IV Rüb  (2020-04-27)

Valyuta riski I Rüb (Excel)  II Rüb  III Rüb  IV Rüb  (2020-04-27)

Faiz riski I Rüb (Excel)  II Rüb  III Rüb  IV Rüb  (2020-04-27)

2019

Kredit riski IV Rüb (1)  IV Rüb (2) (Excel)  (2020-01-29)

Likvidlik riski IV Rüb (Excel)

Valyuta riski IV Rüb (Excel)

Faiz riski IV Rüb (Excel)

 

Digər hesabatlar

Bankın dividend siyasəti (2019-05-15)

Banka verilmiş reytinqlər barədə məlumat (2019-05-15)

Bankın buraxdığı səhmlər haqqında məlumat (2019-05-15)

Bankın törəmə təsərrüfat cəmiyyətləri barədə məlumat (2019-05-15)

Bankın kapitalında müvafiq iştirak payına malik olan səhmdarlar və onların iştirak payları barədə məlumat. (2019-05-15)

Faiz riskinə həssaslıq üzrə təsnifat  (2019-05-15)

Bankın son maliyyə ili üzrə auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat (2019-05-23)

Valyuta risklərinin tənzimlənmə alətləri (2019-05-27)

Mükafatlandırma siyasəti (2019-05-28)